Kişisel Verilerin Toplanması Bildirimi

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI BİLDİRİMİ

 

Şirketimiz; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerini yerine getirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunmak adına bazı kişisel verilerinizi (adı-soyadı, e-posta adresi, kredi kartı bilgileri, hesap bilgileri, adres, cinsiyet, cep telefonu numarası, üyeliğin sosyal medya kanalıyla yapılması halinde bu platformlardan paylaşılmasına izin verilen bilgiler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla elde edilmiş tüm kişisel veriler) talep etmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işbu kişisel verilerin korunması bildiriminde belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla halka açık olmayan bir ortama işleyecek ve bu ortamda muhafaza edilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Otoboom.com kapsamında üye kaydınızın oluşturulması, kişisel üye profilinizin oluşturulması, üye istatistiklerinin oluşturulması, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, dönemsel kampanya çalışmaları, online ve/veya fiziki ödemelerin yapılması, teklif verilmesi, üye işyerleri/müşteriler, istenmeyen e-postaların iletilmemesine, doğrudan sağlanmayan ve uzmanlık alanına girmeyen konularda teknolojik hizmet alınması, sunulan hizmetlerin kalitesinin ölçülmesi/değerlendirilmesi amacıyla, bu hizmeti sağlayan iş ortaklarıyla, iş ortakları ve/veya üçüncü kişilerle ürün ve hizmetlere ilişkin finansal mutabakat sağlanması, hizmetlerle ilgili bilgi verilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tarafınıza daha iyi hizmet sunulabilmesi adına gerekli görülen işlemlerde kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenlemesi, açıklanması, yurtiçi ve yurtdışına aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir. Toplanılan bilgiler, haberiniz ya da aksi bir talimatınız olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLEN AKTARILMASI

Tarafınızdan edinilmiş olan kişisel veriler mevzuat hükümlerinin izin verdiği ya da zorunlu tuttuğu kişi veya kuruluşlarla, Milli Piyango İdaresi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileriyle, resmi mercilerin talepleri üzerine resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

Ayrıca açık rızanız ile birlikte kişisel veriler ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı bankalar, anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarıyla, müşteri/üye işyerleri ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

İnternet sitesi, mobil aplikasyon, çağrı merkezi gibi kanallarla kişisel verileriniz yazılı, sözlü veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesine göre kişisel veri sahibi olarak müşteriler;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Düzeltilme, silinme, anonim hale getirme veya yok edilmesi halinde bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Söz konusu haklar internet sitesindeki iletişim bilgileri (mail, çağrı merkezi vs.) kanalıyla kullanılabilecektir.

Mail: info@otoboom.com

Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 0212 290 67 10

 

Kişisel Olmayan Bilgiler

Kişisel olmayan bilgiler, şahsen tanımlanamayacağınız bilgilerdir. Örneğin; kullanım saatleri, talep edilen ürünler vb. bilgilerdir. Bu bilgiler her türlü amaçla kullanılabilir ve üçüncü kişilerle de onay alınmaksızın paylaşılabilir.

Kişisel verilerin işlenmesinden önce sitemizin üst kısmında yer alan bilgilendirme çubuğunu okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinize ilişkin olarak bilgilendirildiğimi kabul ettiğinizi bildirmiş olursunuz.